بوش Bosch

محصولات بوش از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و این کیفیت تا حدودی قیمت بالای آنرا میپوشاند و نوع ضمانت محصولات بوش در قیمتهای آن بسیار اهمیت دارد ما نوع ضمانت هر محصول را حتما” تذکر خواهیم داد البته سعی شده محصولات بوش با ضمانت سیهاوی و یا مهستان باشد .