فر کننده جادویی (حالت دهنده)

////فر کننده جادویی (حالت دهنده)