تکنوگاز Tecnogaz

///تکنوگاز Tecnogaz

تاریخچه

هسته اولیه تکنوگاز، 60 سال پیش به وسیله برادران خوش ذوق و با استـعداد کانتیـنی در کارگاه کوچکـی در سـاحل رودخـانه پـو در منـطقــه تیــری GUALTIERI واقــع در ایمیـلیـا رومـاگنـا EMILIA ROMAGNA ایجـاد شـد. هـردوی آنهـا جــوان بودند و تصـمیم گرفتـند، انقلابی بزرگ در لـوازم خانگـی آشــپـزخــانـه ایجـاد کننـد. زمـانی که تمـامی تولیـدکننـدگان مشغـول سـاخت وسـایل ابتـدایی و سـاده بودند، تکنوگاز با یکپـارچه کـردن صفحـه روی اجـاق و کپسـول گـاز، آن ها را به یک وسـیله واحـد تبدیـل کـرد و نـام Mobilfornello را به معنـای اجـاق مبلــه برای آن انتخـاب کـرد.
منطقـه ایمیـلیـا رومنـگا Emilia Romagna در ایتـالیـا به دلایـل زیر یکـی از مهمتـرین مناطـق استـراتـژیک ایتـالیـا می باشـد.
اولـا؛ روش پخـت غـذا در ایـن منطقـه به عنـوان یکـی از بهتـرین روش هـای پخت در ایـتالیـا شـناختـه می شـود و یک مـرکـز کسـب و کـار و تجـارت غـذاهـای ملـی ایتـالیـایی بشمـار مـی رود.
دومـا؛ اینکـه ایـن منطقـه در ایتـالیـا به عنـوان یک منطقـه صنـعتی مهـم شـناختـه می شـود و کارخـانه مـوتـور والـی MOTOR VALLEY تولیـد کننده انـواع مـوتورهـای حـرفه ای و ورزشی ایتـالیـایی که در کیفیـت و اطمیـنان، زبانـزد خـاص و عـام است در این منطقـه قـرار دارد.
سـوما؛ اینکـه این منطقـه از لحـاظ شـاهکارهـا و هنـرهـای زیبـا، احـاطه شـده است که وجـود میـدان با شکـوه گـوالیتـاری Gualtieri نمـونه بـارزی از ایـن مدعـاست که گذشـته با شـکوه این منطقـه به وضـعیت فعلـی پیشـرفته متصـل می کنـد.
history-02
این ویـژگی های منحصـر بفـرد در آشـپزی، صنـعتی و هنـر و معمـاری همگی در محصـولات تکنـوگـاز ایتـالیـا متبلـور شـده است.
سـه سبک پدید آمـده در محصـولات تکنـوگـاز الهـام بخش غـذا، صـنعت و هنـر در ایتـالیـا بشـرح زیر می باشـد:

سری DECO
محصولات تکنوگاز آمیزه ای از هنر معاصر ایتالیا
دهه 50 تکنوگاز ایتـالیـا اختـراعی بی نظیـر
history-03-04
شهـر ‌گواستالا “Guastalla” آبستن یک انقلاب تجاری در صنعت پخت و پز بود. در سال 1953 کمپـانی تکنوگاز ایتـالیـا از اختـراع جدیـد خـود، اجـاق گـاز موبیـل فـرنلو “Mobilfornello” رو نمـایی کرد. ایـن اولیـن اجـاق گـاز کابیـنتی بود که قابلیـت نگهـداری سیلنـدر گـاز را داشت و عملا قـدرت حـرکت را به اجـاق گـاز هـدیه کـرده بود که در نـوع خـود بی نظیـر بود. این اختـراع به طـرز شگفت انگیـزی کمپـانی تکنوگاز را از رقبـای سنتـی خـود جلـو انداخت.
دهه60 معجــــــــزه اقتصــــــــادی
history-03-05
پیوستـن کمپـانی گوالتیـری “Gualtieri” به شـرکت تکنوگاز ایتـالیـا راه را برای راه انـدازی کارخانجـات تولیـدی جدیـد و مـدرن را همـوار نمـود. این روند مدرنیـته به صـورت معجـزه آسـایی، بازسـازی دوبـاره صنـعت لـوازم خـانگی را رقـم زد. محصـولات مـدرن جدیـد، محیـط خـانواده را راحت تـر و تمیـزتـر نمـود و با استقـبال عمـومی خـانم ها مواجـه گردید. در ایـن دوران، سبک ایتـالیـایی اجـاق گـاز، وجـه تمایـز تکنوگاز با سـایر رقبـای آن زمان به شـمار می رفت.
دهه 70 در راه دروازه هـای جهـــــانی
history-03-06
در این دهـه تکنوگاز نمـاد سلیـقه، ابتـکار و خلاقیـت در صنـعت پخت و پـز به شمـار می رود. ارایـه اجاق گـازهای صفحـه ای با کـاربری آسـان، نـوآوری جدیـد کمپـانی تکنوگاز در ایـن دهـه بشـمار می رود، که ایـن اجـاق گـازهای صفحـه ای در ابعـاد مختـلف پاسخـگوی سلیـقه های مصـرف کننـدگان در ابعـاد جهـانی بود و راه را برای جهـانی شـدن تکنوگاز ایتـالیـا همـوار نمود.
دهه 80 رهبری به سبک ایتالیایی
history-03-01
همچنان که اجـاق گـازهای صفحـه ای تکنوگاز بازارهای جهـانی را به تسخیـر خود در آورده بود، ارایـه ی فـرتوکـار، فرآینـد ارایـه ی اجـاق گـازهای مـدرن را کامل نمـود، که این عمـل به معنـای مغلـوب کـردن رقبـای سنتـی آن زمـان بود. تکنوگاز ایتـالیـا عملا رهبـری بازار اجـاق گـاز را به دست گرفت. در این دوره لـوازم خانگـی پخت و پـز، جای خود را در مبلمـان منـازل باز نمود.
دهه90 تحول باتولید مکانیزه
history-03-01
اتوماسیـون تولیـد، مدیریـت انبـارهای محصـول و قطعـات، کمپـانی تکنوگاز را در تولیـد اجـاق گـازهای با زیبـایی منحصـربفـرد و کـارایی استثـنایی را کمک شـایانی نمـود.
تولیـد اجـاق گـازهایی با تکنـولـوژی روز که علاوه بر کـارایی بالا، ایمنـی و راحتـی و زیبـایی را برای محیـط آشـپزخـانه به ارمغـان می آورد از سـوی خـانم های خانـواده با استقـبالی کم نظیـر روبـرو گردید.
سال 2000 تولید و صادرات با محوریت ارضای سلایق بین المللی
history-03-01
کمپـانی تکنوگاز ایتـالیـا، این بار تسخیـر همه جـانبه بـازارهای بیـن المللـی را هـدف قـرار داده بود. تولیـد اجـاق گـاز کابینـتی مـدرن و همچنین تولیـد انـواع هـاب و فـرهای توکـار از یک طـرف، همچنین تولیـد محصـولاتی که مطابقـت بسیـار زیـادی با سلیـقه های جوامـع هـدف داشت، تکنوگاز ایتـالیـا را در مسیـر همـوار بازارهای صـادراتی قـرار داد.